1. ഭൂധരൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. ശ്രീകൃഷ്ണൻ
    4. രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക