1. ഭൂപതി

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. ഇന്ദ്രൻ
    4. രാജാവ്
    5. ജന്മി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക