1. ഭൂപുത്രി

    1. നാ.
    2. സീത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക