1. ഭൂമയ

    1. വി.
    2. മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക