1. ഭൂമാവ്

  1. നാ.
  2. ഭൂമി
  3. ശക്തി
  4. ഐശ്വര്യം
  5. ജീവി
  6. നേരമ്പോക്ക്
  7. ആധിക്യം, ബാഹുല്യം
  8. പ്രഭാവം, മഹിമ, വലിപ്പം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക