1. ഭൂമി

  1. നാ.
  2. ഇരിപ്പിടം
  3. പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  4. നാക്ക്
  5. വിഷയം
  6. മനോഭാവം
  7. സൗരയൂഥത്തിൽപ്പെട്ട ഭൂഗോളം
  8. ദേശം, രാജ്യം
  9. പുരയിടം, നിലം തുടങ്ങിയവ
  10. കെട്ടിടത്തിൻറെ നില
  11. നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രം
  12. ത്രികോണത്തിൻറെ പാദം
 2. ആർഷഭൂ(വ്), -ഭൂമി

  1. നാ.
  2. ഋഷികളുടെഭൂമി, ഭാരതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക