1. മറാട്ടി, -ഠി

    1. നാ.
    2. മഹാരാഷ്ട്രക്കാരൻ
    3. മഹാരാഷ്ട്രഭാഷ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക