1. ഹാലകൻ, -കം

    1. നാ.
    2. മഞ്ഞത്തവിട്ടുനിറമുള്ള കുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക