1. ഹംസൻ

  1. നാ.
  2. കാമദേവൻ
  3. ശിവൻ
  4. വിഷ്ണു
  5. ബ്രഹ്മാവ്
  6. സന്യാസി
  7. ശ്രഷ്ഠൻ
  8. ജ്ഞാനി
  9. സൂര്യൻ (ഇരുട്ടിനെ ഹനിക്കുന്നവൻ എന്നർഥം)
  10. സ്വതന്ത്രനായ രാജാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക