1. ഹകാരം

    1. നാ.
    2. "ഹ" എന്ന അക്ഷരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക