1. അഘം

  സം.

   • നാ. പാപം, തിന്മ
   • നാ. ആപത്ത്, ദൗര്‍ഭാഗ്യം
   • നാ. ആശൗചം, പുല
   • നാ. ദുഃഖം, വേദന
   • നാ. കുറ്റം, ദോഷം
 2. അകം1

   • നാ. മനസ്സ്, ഹൃദയം
   • നാ. ഉള്ള്
   • നാ. സ്ഥലം, ദേശം, ഭൂമി, ഉദാ: തമിഴകം, കുമരകം
   • നാ. വീട്, ഇല്ലം, വീട്ടിനുള്‍ഭാഗം, അന്തഃപുരം
   • നാ. ക്ഷേത്രവളപ്പിനകം
 3. അകം2

   • നാ. പ്രേമത്തെ ആസ്പതമാക്കിയുള്ള കവിത (തമിഴില്‍ പ്രേമം അകം വിഷയവും യുദ്ധം പുറംവിഷയവുമായിരുന്നു)
 4. അകം3

  സം അ-ക

   • നാ. സുഖമില്ലായ്മ, വേദന, കഷ്ടത
   • നാ. ജലമില്ലായ്മ
 5. അകം4

   •   ഒരു ആധാരികാഭാസപ്രത്യയം. ഉദാ: ആസ്രമമകംപൂക്ക്.
 6. അകം തെളിയുക

   • ക്രി. സന്തോഷിക്കുക
 7. അകം പുറം

   • നാ. അകമേത് പുറമേത് എന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ്
   • നാ. അകത്തും പുറത്തും ഉള്ളത്
   • നാ. ചതി, വഞ്ചന
 8. അകം വേവുക

   • ക്രി. ദുഃഖിക്കുക
X