1. അയ്

   •   സമാസത്തില്‍ "ഐ" എന്നതിനു വരുന്ന രൂപാന്തരം. ഉദാ: അയ്യടി, അയ്യായിരം.
 2. അയ, അഴ, അശ

  ത. അശൈ "അയഞ്ഞുതൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്"

   • നാ. വസ്ത്രം തൂക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തൂണുകളിലോ മറ്റോ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ചരട് മുതലായവ
 3. അയ്യ1

   • വ്യാ. സന്തോഷം, ഉത്സാഹം, ആശ്ചര്യം, നിന്ദ മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്
 4. അയ്യ2

   • വി. കൊള്ളരുതാത്ത, ചീത്തയായ
 5. അയ്യാ

   • നാ. അയ്യന്‍ എന്നതിന്‍റെ സംബോധന
   • നാ. ഒരു വ്യാക്ഷേപകം, ഉത്സാഹം, ആശ്ചര്യം മുതലായവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു
 6. അ­ായ

  സം.

   • അവ്യ. പെട്ടെന്ന്, ഉടനേ, വേഗത്തില്‍
 7. ആയ്1

   • നാ. ഇടയജാതി, ആയ്വംശം, പണ്ട് കന്യാകുമാരിയും സമീപപ്രദേശങ്ങളും വാണിരുന്ന ഒരു രാജകുടുംബം
 8. ആയ്2

   • നാ. തായ്
X