കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരന്‍

  ത. ഉരന്‍

   • നാ. ജയം
   • നാ. ബലം, മനോബലം, ആത്മനിയന്ത്രണശക്തി
   • നാ. പിന്തുണ
 2. ഊരന്‍

   • നാ. ഊരം, ഊര്‍പ്പന്‍ ചെടി
 3. ഊരാന്‍

  ത. ഊരാന്‍

   • നാ. ഊരുകാരന്‍
X