കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഉരല്‍

  ത. ഉരല്

   • നാ. ധാന്യങ്ങളും മറ്റും കുത്തി ഉമിയും തവിടും കളയുന്നതിനും അവലാക്കുന്നതിനും പൊടിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഉള്ള ഉപകരണം, ഒരുവശത്ത് കുഴിയോടെ കല്ലിലോ തടിയിലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. (പ്ര.) ഉരലിടിച്ചു കഴിക്കുക = കാലക്ഷേപത്തിനുവേണ്ടി നെല്ലു കുത്തിക്കൊടുത്തു കൂലിവാങ്ങി അഷ്ടികഴിക്കുക
 2. ഊരല്‍1

  <ഊരുക

   • നാ. ഇഴയല്‍
   • നാ. ദേഹത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഴയുന്നതുപോലെയുള്ള തോന്നല്‍, ചൊറിച്ചില്‍
 3. ഊരല്‍2

  <ഊരുക

   • നാ. വലിച്ചെടുക്കല്‍. ഉദാ: ഉറയില്‍നിന്നും വാള്‍ വലിച്ച് ഊരല്‍
X