കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊറ

  സം. ഊറ്

   • നാ. തോല്‍ ഊറയ്ക്കിടുന്നതിനുള്ള സാധനം
 2. ഉറ1

   •   "ഉറങ്ങുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 3. ഉറ2

   •   "ഉറയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 4. ഉറ3

   •   "ഉറയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 5. ഉറ4

  <ഉറയുക

   • നാ. പാല്തൈരാക്കാന്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന തൈരോമോരോ മറ്റോ
   • നാ. ക്ഷാരം (ഉപ്പിന്‍റെപോലെ). (പ്ര.) ഉറയൊഴിക്കുക, ഉറകൂട്ടുക, ഉറതൊടുക, ഉറവീഴ്ത്തുക
 6. ഉറ5, ഒറ

   • നാ. സഞ്ചി, കീശ
   • നാ. പുറഞ്ചട്ട, ആവരണം
   • നാ. പാമ്പിന്‍റെ പുറം ചട്ട
   • നാ. ചില പുഴുക്കള്‍ ശരിരത്തെ പൊതിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രക്ഷാ കവചം, പുഴുക്കൂട്
   • നാ. ഇരിപ്പിടം, മാളം
   • നാ. നൂറ് എന്ന സംഖ്യ (കച്ചവടക്കാരുടെ ഭാഷ)
   • നാ. ഇരുപതു പറ
   • നാ. ധാന്യങ്ങള്‍ അളക്കുമ്പോള്‍ ഓര്‍മയ്ക്കുവേണ്ടി ഓരോ നിശ്ചിത അളവിനും (100-ന്) ഓരോ പിടി എന്ന രീതിയില്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ധാന്യം
 7. ഊറ്

   • നാ. നാശം, നഷ്ടം. താരത. ഇടയൂറ്
X