1. ക1

  ക്-അ

   •   അക്ഷരമാലയിലെ ഒന്നാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. കവര്‍ഗഖരം, കണ്ഠ്യം. മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിലും സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയുള്ള ആര്യഭാഷകളിലും "ക" തന്നെ ആദ്യത്തെ വ്യഞ്ജനം.
 2. ക2

   •   ഒരു നടുവിനയെച്ചപ്രത്യയം. ഉദാ: പറ - പറക, വാഴ് - വാഴ്ക.
 3. കാ

  ക്+ആ

   •   ക് എന്ന വ്യഞ്ജനത്തില്‍ ആ എന്ന ദീര്‍ഘസ്വരം ചേര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന അക്ഷരം.
 4. കാ1

   •   "കാക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 5. കാ2

   •   "കായുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 6. കാ3

   •   "കായ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 7. കാ4

   • നാ. കായ്, ഫലം. "സമ്പത്തുകാലത്തു തൈപത്തുവച്ചാല്‍ ആപത്തുകാലത്തു കാപത്തു തിന്നാം" (പഴ.)
 8. കാ5

   • നാ. കാവ്. ഉദാ: പൂങ്കാ
X