1. ചകട1

  സം. ശകട

   • നാ. ഒരിനം മരക്കപ്പി, കിണറ്റില്‍നിന്നു വെള്ളം കോരുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാട്
 2. ചകട2

   • നാ. ഒരിനം വലിയ ചര്‍മവാദ്യം, മുരശ്
   • നാ. ശവസംസ്കാരച്ചടങ്ങില്‍ ഊതുന്ന ഒരു വാദ്യം
 3. ചകട്1

   • നാ. ഒരളവ്, ആഴക്കിന്‍റെ പകുതി
 4. ചകട്2

  സം. ശകട

   • നാ. വണ്ടി
   • നാ. രോഹിണിനക്ഷത്രം
X