1. ഛട

  സം. ഛടാ

   • നാ. മിന്നല്‍
   • നാ. പ്രകാശം
   • നാ. കൂട്ടം
   • നാ. അഗ്രം
   • നാ. നിര
   • നാ. തുടര്‍ച്ചയായ രേഖ
 2. ചട്

   • ശബ്ദാനു. ഏതെങ്കിലും ഒടിയുകയോ പൊട്ടുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തെക്കുറിക്കാന്‍ പ്രയോഗം
 3. ചട1

   •   "ചടയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 4. ചട2

  <സം. ജടാ

   • നാ. ജട
   • നാ. ഒരുചെടി
   • നാ. പരന്ന തലപ്പ് (ആണിയുടെയും കുറ്റിയുടെയും മറ്റും)
 5. ചറ്റ്

   • നാ. പാര്
 6. ചാട1

   • നാ. അടയാളം മങ്ങിയ പാട്
 7. ചാട2

   • നാ. പതിര്, ഉള്‍ലില്‍ വിത്തില്ലാത്തത്
 8. ചാട്1

   •   "ചാടുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
X