1. ഛന്ദ

  സം.

   • വി. രഹസ്യമായ
   • വി. ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത
 2. ചന്ത

  മ. ശംധാ

   • നാ. (ചിലപ്രത്യേകദിവസങ്ങളിലോ പ്രത്യേകസമയത്തോ) കച്ചവടം നടക്കുന്ന സ്ഥലം
   • നാ. (ആല) ബഹളം, കൂട്ടം
 3. ചാന്ത്1

  സം. ചന്ദന

   • നാ. കളിമണ്ണ്
   • നാ. കറുത്തനിറമുള്ള ഒരിനം കുറിക്കൂട്ട്
   • നാ. ചന്ദനം, കര്‍പ്പൂരം തുടങ്ങിയ സുഗന്ധവസ്തുക്കള്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന ലേപനദ്രവ്യം, കളഭം
   • നാ. ചുണ്ണാമ്പ് കുമ്മായം സിമന്റ് തുടങ്ങിയവ മണലുമായും മറ്റും കലര്‍ത്തിയുണ്ടാക്കുന്നകൂട്ട് (വീടുകെട്ടുന്നതിനുംപൂശുന്നതിനും മറ്റും ഉപയോഗം)
   • നാ. ടാര്‍, കീല്‍
   • നാ. ഒരു കുറ്റിച്ചെടി (ഇതിന്‍റെ കായ് ചാന്തുണ്ടാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു)
   • നാ. ചില മരങ്ങളുടെ എണ്ണ. ചാന്തഴിക്കുക = 1. വിഗ്രഹത്തിലാറാടിയ ചാന്ത് നീക്കം ചെയ്യുക
   • പ്ര. ആലിംഗനം ചെയ്യുക. ചാന്താടുക = 1. വിഗ്രഹത്തില്‍ ചാന്തും കളഭവും കൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തുക
   • നാ. കുമ്മായക്കൂട്ടു പൂശുക. ചാന്തുകരണ്ടി = തേപ്പുകരണ്ടി. ചാന്തുകാരന്‍ = 1. കല്‍പണിയ്ക്ക് ചാന്തുണ്ടാക്കുന്നവന്‍
   • നാ. കല്‍പണിക്കാരന്‍. ചാന്തുകുത്തുക, -തൊടുക = ചാന്തുകൊണ്ട് പൊട്ടുതൊടുക. ചാന്തുകുഴയ്ക്കുക = പൊട്ടുതൊടാന്‍ ചാന്തു ചാലിക്കുക
   • നാ. ചുമരുകെട്ടാന്മ് പൂശാനുമുള്ള ചാന്ത്ണ്ടാക്കുക. ചാന്തുകുറി = ചാന്തുകൊണ്ടുള്ള പൊട്ട്. ചാന്തുകൂട്ടുക = 1. കുറിക്കൂട്ടുണ്ടാക്കുക
   • നാ. തേപുചാന്തുണ്ടാക്കുക. ചാന്തുകോല്‍ = ചാന്തുതൊടാനുള്ള ചെറിയ കോല്‍. ചാന്തുതേക്കുക = 1. ചുമരില്‍ ചാന്തുഒഊശുക
   • നാ. ചാന്ത് അണിയുക. ചാന്തുപലക = ചുമരില്‍ ചാന്തു തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപകരണം. ചാന്തുപുശുക = 1. ശരീരത്തിലുംവിഗ്രഹങ്ങളിലും മറ്റും കുറിക്കൂട്ടുപൂശുക
   • നാ. ചുമരില്‍ കുമ്മായക്കൂട്ട്, സിമന്റ് തുടങ്ങിയവ തേക്കുക. ചാന്തുപടി = ചന്ദനം നല്‍കുന്നതിനുള്ള പ്രതിഫലം
 4. ചാന്ത്2

   • നാ. സമാവര്‍ത്തനം
X