1. ത്-അ

   •   മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ 16- മത്തെ വ്യഞ്ജനം. "ത" വര്‍ഗത്തിലെ ഖരം. ശ്വാസിയും അല്‍പപ്രാണവുമായ ദന്ത്യസ്വനം.
 2. താ1

   •   തരുക (നിയോജകപ്രകാരം).
 3. താ2

   • നാ. തായ്
 4. ഥ1

   •   അക്ഷരമാലയിലെ പതിനെഴാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, തവര്‍ഗത്തിലെ അതിഖരം, ശ്വാസിയും മഹാപ്രാണവുമായ ദന്ത്യവിരാമം.
 5. ഥ2

   • നാ. പരല്‍പ്പേരനുസരിച്ച് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ
 6. ദ1

   •   അക്ഷരമാലയിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ വ്യഞ്ജനം. തവര്‍ഗത്തിലെ മൃദു, നാദയുക്തവും അല്‍പപ്രാണവുമായ ദന്ത്യവിരാമം.
 7. ദ2

  സം.

   • വി. ദാനം ചെയ്യുന്ന
 8. ദാ3

  സം.

   • നാ. പശ്ചാത്താപം
   • നാ. ചൂട്
   • നാ. രക്ഷ
X