1. പകര്‍1

      • നാ. പ്രകാശം
  2. പകര്‍2

      •   "പകരുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
X