1. ഭാക്

   • വി. (സമാസാന്തത്തില്‍) പങ്കുകൂടുന്ന, അനുഭവിക്കുന്ന (പ്ര.) ഗുണഭാക് = ഗുണത്തില്‍ പങ്കുള്ള
 2. ബക

   • നാ. പുരാണ. സുമാലിക്കു കേതുമതിയിലുണ്ടായ പുത്രി (രാവണന്‍റെ പേരമ്മ, ഖരന്‍റെ മാതാവ്)
 3. ബാക

   • വി. ബകത്തെ സംബന്ധിച്ച. ബാകം = കൊക്കിന്‍കൂട്ടം
X