1. വിശിഖ

   • വി. മുനയില്ലാത്ത
   • വി. മുടിയില്ലാത്ത
 2. വ­ിശിഖ

   • നാ. മേത്തോന്നി
   • നാ. താതിരി
   • നാ. ഞാഴല്‍
   • നാ. അത്തിത്തിപ്പലി
   • നാ. തീജ്വാല
X