1. അത്തല

  1. നാ.
  2. അപ്പുറം, മറുപക്ഷം
 2. അതല

  1. വി.
  2. അടിത്തട്ടില്ലാത്ത, ആഴമുള്ള
 3. അത്തൽ

  1. നാ.
  2. ദുഃഖം, കഷ്ടത, വ്യസനം, ദൗർഭാഗ്യം
 4. അദല1

  1. വി.
  2. ഇതളില്ലാത്ത, ഇലയില്ലാത്ത
 5. അദല2

  1. നാ.
  2. കറ്റാർവാഴ
  3. നീർക്കടമ്പ്
 6. ആതള

  1. നാ.
  2. എലിയാവണക്ക്
 7. ആത്തോൽ, - ല്, -ൾ

  1. നാ.
  2. അന്തർജനം
 8. അതിലെ, ലേ

  1. അവ്യ.
  2. അതിലുള്ള
  3. ആവഴിയേ
 9. അതുല, -തുല്യ

  1. വി.
  2. തുല്യതയറ്റ, നിസ്തുലമായ
 10. ആതുളി

  1. നാ.
  2. ആതാളി, ബഹളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക