1. അധി

  1. നാ.
  2. മനോവേദന, ഉത്കണ്ഠ
  3. രജസ്വല
 2. അത്തി1

  1. നാ.
  2. ഒരു വലിയമരം, നാൽപ്പാൽമരങ്ങളിൽ ഒന്ന്
 3. അത്തി2

  1. നാ.
  2. ആന; അത്തിമുകൻ = ഹസ്തിയുടെ മുഖമുള്ളവൻ, ഗണപതി
 4. അത്തി3

  1. നാ.
  2. എല്ല്
 5. അധി-

  1. ഉപ.
  2. മുകളിൽ, ഉയരെ, കൂടെ, കൂടുതൽ, സംബന്ധിച്ച് എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിൽ ധാതുക്കളുടെയും നാമങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു പുരസ്സർഗം
 6. ആതി

  1. നാ.
  2. താറാവ്
  3. ഒരുതരം ലക്ഷി, പൊന്മ, പൊന്മാൻ
 7. ആത്തി1

  1. നാ.
  2. ഉറയ്ക്കാത്ത ഭൂമി
 8. ആത്തി2

  1. നാ.
  2. ആത്തമരം, വ്ലാത്തി
 9. ആത്തി3

  1. നാ.
  2. അകത്തിക്കീര
 10. ആദി1

  1. വി.
  2. ആദ്യത്തെ, ഒന്നാമത്തെ, മുൻപുള്ള, മുഖ്യമായ
  3. മുതലായ, (സമാസാന്തത്തിൽ) ഉദാ: പക്ഷിമൃഗാദികൾ
  1. നാ.
  2. ആരംഭം, തുടക്കം
  3. മൂലകാരണം
  4. ആദ്യഭാഗം
  5. ആദ്യഫലം
  6. വേദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക