1. അനൻ1

  1. വ്യാക.
  2. ക്രിയയോട് "അൻ" എന്ന പുരുഷപ്രത്യയം ചേർക്കുമ്പോൾ "അൻ" ഇടനിലചേർന്നുള്ള രൂപം. സ്ത്രീ. "അനൾ", (ബ.വ.) "അനർ". കണ്ടു എന്ന ക്രിയയോട് ഈപ്രത്യയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ യഥാക്രമം, കണ്ടനൻ, കണ്ടനൾ, കണ്ടനർ എന്നുരൂപങ്ങൾ
 2. അനൻ2

  1. നാ.
  2. ശ്വാസം
  3. പ്രാണൻ, ജീവൻ
 3. ആന്ന

  1. വി.
  2. അന്നത്തെസംബന്ധിച്ച
  3. അന്നമുള്ള
 4. അന്ന

  1. വി.
  2. ഭക്ഷിക്കപ്പെട്ട
 5. അന്ന്

  1. അവ്യ.
  2. ആദിവസം.അപ്പോൾ
 6. അണ്ണൻ2

  1. നാ.
  2. അണ്ണാൻ
 7. അനൂന

  1. വി.
  2. കുറവില്ലാത്ത, പൂർണതയുള്ള
 8. അണ്ണൻ1

  1. നാ.
  2. ഈശ്വരൻ
  3. ജ്യേഷ്ഠൻ
  4. ജ്യേഷ്ഠനു തുല്യമായ ബന്ധമുള്ള പുരുഷൻ, കാരണവർ
  5. തന്നിൽ അൽപം കൂടുതൽ പ്രായം ഉള്ള ആളിനെ നിർദേശിക്കാനുള്ള പദം
  6. ഉറ്റവൻ
 9. അന്നേ

  1. അവ്യ.
  2. അന്നുതന്നെ
 10. അണ്ണാൻ

  1. നാ.
  2. റോഡന്റവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക