1. അമത്ത

  1. വി.
  2. മദിച്ചതല്ലാത്ത, അഹങ്കാരംകൊണ്ടു സമഭുദ്ധി നശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
 2. അമദ

  1. വി.
  2. മദമില്ലാത്ത, ഔദ്ധത്യമില്ലാത്ത
  3. ആഹ്ലാദമില്ലാത്ത
 3. ആമത, -ത്വം

  1. നാ.
  2. പച്ചയായിരിക്കൽ
 4. അമത

  1. വി.
  2. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, സമ്മതമില്ലാത്ത, സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത
  3. അജ്ഞാതമായ. അമതപാരാർഥത = പ്രകൃതാർഥത്തിനു സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത മറ്റൊരർഥംകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമൂലമുള്ള ഒരു കാവ്യദോഷം
 5. അമിത്

  1. നാ.
  2. അമൃത്
 6. അമുത്, അമുതം

  1. നാ.
  2. ചോറ്, ഭക്ഷണം
  3. അമൃത്
  4. നൈവേദ്യം
  5. അമൃതു ചെയ്യുക = (ആചാര.) അമൃതേത്തുകഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക
  6. അമൃതുപടി = നിവേദ്യം അർപ്പിക്കൽ, നൈവേദ്യം
 7. അമ്മാത്ത്

  1. നാ.
  2. അമ്മ ജനിച്ച കുടുംബം, അമ്മയുടെ ഇല്ലം. (സാധാരണയായി മലയാളബ്രാഹ്മണരുടെ ഇടയിൽ). "ഇല്ലത്തുനിന്നു തിരിച്ചുമ്പോയി അമ്മാത്ത് ഒട്ടെത്തിയുമില്ല" (പഴ.). അമ്മാത്തു മുത്തച്ഛൻ = അമ്മയുടെ അച്ഛൻ, മാതാമഹൻ (സ്ത്രീ.) അമ്മാത്തു മുത്തശ്ശി
 8. ആമോദി1

  1. വി.
  2. പരിമളമുള്ള (സ്ത്രീ.) ആമോദിനി
 9. ആമോദി2

  1. നാ.
  2. മണമുണ്ടാക്കുന്നത് (താംബൂലം, കർപ്പൂരം ഇത്യാദി)
 10. അമതി1

  1. നാ.
  2. ദുർബുദ്ധി, ചതിയൻ
  3. അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക