1. അയ്യൻ

  1. നാ.
  2. അച്ഛൻ (ചില ജാതിക്കാരുടെയിടയിൽ)
  3. മാന്യൻ
  4. പ്രഭു, സ്വാമി
  5. അയ്യപ്പൻ, ശാസ്താവ്
  6. നായാട്ടുദേവത
  7. ബുദ്ധഭിക്ഷു
 2. അയൻ

  1. നാ.
  2. ജനിക്കാത്തവൻ, ബ്രഹ്മാവ്
  3. അജൻ എന്ന സൂര്യവംശരാജാവ്
 3. ആയൻ

  1. നാ.
  2. ഇടയൻ, യാദവൻ (സ്ത്രീ.) ആയത്തി, ആച്ചി, ആയി
 4. ആയന

  1. വി.
  2. അയനത്തെസംബന്ധിച്ച
 5. അയോനി1

  1. വി.
  2. ഉത്പത്തിശൂന്യമായ, നിത്യമായ, യോനിയിൽനിന്ന് ജനിക്കാത്ത
  3. പെറ്റുപിറക്കാത്ത
  4. ധർമവിരുദ്ധമായവിധത്തിൽ ജനിച്ച
 6. അയോനി2

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. യോനിയല്ലാത്തിടം
  4. ഉത്പത്തിയില്ലാത്തവൻ, ബ്രഹ്മാവ്
 7. ആയിനി2

  1. നാ.
  2. അയനിയൂണ്
 8. അയനി1

  1. നാ.
  2. അയിനി, ആഞ്ഞിലി, പിലാവിൻറെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മരം
 9. അയനി2

  1. നാ.
  2. വിവാഹത്തിനു പുറപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ് വരൻറെയും വധുവിൻറെയും വീടുകളില്വച്ച് ബന്ധുക്കൾക്ക് ആചാരമനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സദ്യ. അയനിയൂണ്, അയലൂണ്
 10. അയിനി

  1. നാ.
  2. ആഞ്ഞിലിമരം
  3. അയിനിയൂണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക