1. അരം4

  1. നാ.
  2. നാശംവരുത്തുന്നത്, ഹരം വരുത്തുന്നത്
 2. അരം2

  1. അവ്യ.
  2. ഏറ്റവും
  3. കാലതാമസം കൂടാതെ
 3. അരം3

  1. നാ.
  2. വേലിപ്പത്തൽ
 4. അരം1

  1. നാ.
  2. (ഇരുമ്പു മുതലായവ) രാകാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം
  3. വണ്ടിച്ചക്രത്തിൻറെ അരക്കാൽ
 5. ആരം1

  1. നാ.
  2. ഹാരം, മുത്തുമാല
 6. ആരം2

  1. നാ.
  2. കോണ്
  3. ആരക്കാൽ
  4. പിച്ചള
  5. (ഗണിതം) വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽനിന്ന് പരിധിയിലേക്കുള്ള ദൂരം, വ്യാസാർധം
 7. ആരും

  1. സ.നാ.
  2. ഒരാൾ പോലും, ഒരുത്തരും (നിഷേധപ്രയോഗത്തിൽ)
  3. ഏതൊരാളും, എല്ലാവരും, ആരുമാരും = ആരുംതന്നെ (നിഷേധപ്രയോഗത്തിൽ)
  1. നാ.
  2. ശ്രഷ്ഠമായ ഉയിര്
  3. പ്രിയജീവി, ഏറെപ്രീയപ്പെട്ട ആൾ
 8. അരിം

  1. വി.
  2. അരും
 9. അരും

  1. വി.
  2. അരിയ, ചേർന്ന, സൂക്ഷ്മമായ
 10. അറം1

  1. നാ.
  2. യമൻ
  3. ധർമം, സദാചാരം, മതകർമം, നന്മ, പുണ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക