1. ആഖരം

  1. നാ.
  2. തൂമ്പ, തൊഴുത്ത്
 2. അകരം2

  1. നാ.
  2. ഭവനം
 3. അകാരം

  1. നാ.
  2. "അ" എന്ന അക്ഷരം
 4. അകരം1

  1. നാ.
  2. (തമിഴ്) ബ്രാഹ്മണരുടെ തെരുവ്
 5. ആകാരം1

  1. നാ.
  2. "ആ" എന്ന അക്ഷരം
 6. ആകാരം2

  1. നാ.
  2. രൂപം, ആകൃതി
  3. മുഖഭാവം
  4. അഭിപ്രായത്തിന് അനുരൂപമായ ചേഷ്ട
 7. ആകാരം3

  1. നാ.
  2. ആകരം, ഖനി
 8. ആഗരം

  1. നാ.
  2. കറുത്തവാവ്
 9. ആഘാരം

  1. നാ.
  2. നെയ്യ്
  3. തളിക്കൽ, കുടഞ്ഞുവീഴ്ത്തൽ
  4. ഹോമത്തിന് അഗ്നിയിൽ നെയ് വീഴ്ത്തൽ, ഹോമാദികളിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലി ചെയ്യേണ്ടതായ സ്രുവാഹൂതി
 10. അക്രം

  1. നാ.
  2. കോട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക