1. ആതൻ

  1. നാ.
  2. പ്രാചീന ചേരരാജാക്കന്മാരുടെ ഒരു ബിരുദം
 2. അധന

  1. വി.
  2. ധനമില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ട
  3. സ്വതന്ത്രമായി സ്വത്തു സമ്പാദിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലാത്ത
 3. അത്താൻ

  1. നാ.
  2. അപ്പച്ചിയുടെ മകൻ
  3. മൂത്തസഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്
  4. അമ്മാമൻറെ മകൻ
 4. അദാന

  1. വി.
  2. ദാനം ചെയ്യാത്ത, പിശുക്കുള്ള
  3. മദമില്ലാത്ത
 5. അതാൻ

  1. നാ.
  2. മുസ്ലിം പള്ളിയിലെ വാങ്കുവിളി
 6. അധുനാ

  1. അവ്യ.
  2. ഇപ്പോൾ. അധുനാതന = ഇപ്പോഴുള്ള
 7. അധേനു

  1. നാ.
  2. കറവയില്ലാത്ത പശു
 8. അദീന

  1. വി.
  2. ദീനതയില്ലാത്ത, രോഗിയല്ലാത്ത, ക്ഷീണമില്ലാത്ത
  3. ദാരിദ്യ്രമില്ലാത്ത
 9. അതനു2

  1. നാ.
  2. തനു (ശരീരം) ഇല്ലാത്തവൻ, കാമദേവൻ
 10. അതനു1

  1. വി.
  2. തനു (ചെറുത്) അല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക