1. ആന2

  1. ഭൂ.പേ. വി.
  2. ആയ
 2. ആന1

  1. നാ.
  2. കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സസ്തനം, സസ്യഭുക്ക്
  3. കുട്ടിയും കോലും കളിയിലെ ഒരളവ്
  4. (ആല) വലിയത്. ഉദാ: ആനമണ്ടത്തരം
 3. ആൺ, ആണ്

  1. നാ.
  2. പുരുഷൻ
  3. യോഗ്യൻ, മേന്മയുള്ളവൻ, മാന്യൻ
  4. പൗരുഷശാലി, വീര്യമുള്ളവൻ, ധീരൻ
 4. അൻ1

  1. വ്യാക.
  2. പ്രഥമപുരുഷസർ വനാമപ്രത്യയം, (പും.ഏ.വ.) ഉദാ: അ+അൻ > അവൻ, ഇ+അൻ > ഇവൻ ഇത്യാദി
  1. -
  2. പുംലിംഗൈകവചനപ്രത്യയം, ഉദാ: മകൻ, കൊച്ചൻ
  3. സംസ്കൃതത്തിലെ അകാരാന്തപുംലിംഗനാമങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയം. ഉദാ: [സം. രാമ >മ.രാമൻ, സം. ഗോപ > ഗോപന്]
  4. അതുള്ളവൻ, അതിലുള്ളവൻ ഇത്യാദ്യർഥങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്ന തദ്വത്തദ്ധിതപ്രത്യയം. ഉദാ: മടിയുള്ളവൻ = മടിയൻ, കൂനുള്ളവൻ = കൂനൻ, കോട്ടാറിലുണ്ടായത് = കോട്ടാറൻ ഇത്യാദി
  5. ഇത്രാമത്തെ ആൾ (പുംലിംഗം) എന്നു കാണിക്കുന്ന പുരണിതദ്ധിതപ്രത്യയം. ഉദാ: രണ്ടാം+അൻ >രണ്ടാമൻ
  6. നപുംസക ഏകവചനപ്രത്യയമായ "അം" എന്നതിൻറെ സ്ഥാനത്തുവരുന്ന പ്രത്യയം. ഉദാ: തുരപ്പൻ
  7. ഉത്തമപുരുഷ സർവനാമപ്രത്യയമായ "എൻ/ഏൻ" എന്നതിന് ക്രിയയോടു ചേരുമ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്ന ഭേദം. കാണുവേൻ >കാണുവൻ
 5. അൻ2

  1. -
  2. സ്വരാദിയായ പദത്തിനുമുമ്പിൽ നിഷേധപ്രത്യയമായ "അ" എന്നതിൻറെ രൂപം. ഉദാ: അ+ഏക = അൻ+ഏക > അനേക.
 6. ആൻ4

  1. നാ. വ്യാക.
  2. ചില നാമങ്ങളോട് ചേർക്കുന്ന ഒരു പുല്ലിംഗേകവചനപ്രത്യയം. ഉദാ: ആശാൻ, തമ്പുരാൻ
 7. ആൻ3

  1. വ്യാക.
  2. പിൻവിനയെച്ചപ്രത്യയം, ഉദ്ദേശിച്ച്, വേണ്ടി എന്ന അർത്ഥങ്ങളിൽ ധാതുവിനോട് ചേർക്കുന്നത്. ഉദാ: കാണാൻ, പറയാൻ, ചെയ്യുവാൻ, നൽകുവാൻ
 8. ആൻ2

  1. വ്യാക.
  2. ക്രിയയോടു ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന പുല്ലിംഗേകവചനപ്രത്യയം, പ്രഥമപുരുഷൻ "അൻ" ദീർഘിച്ച രൂപം. ഉദാ: പോയാൻ, ചെയ്താൻ = അവൻ പോയി, അവൻ ചെയ്തു
 9. അന

  1. വ്യാക.
  2. ക്രിയയോടു ചേർക്കുന്ന നപുംസകബഹുവചനപ്രത്യയം
 10. ആൻ1

  1. നാ.
  2. പശു
  3. കാള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക