1. ആലം1

  1. നാ.
  2. വിസ്താരം, വിശാലത
 2. ആലം2

  1. നാ.
  2. ജലം
  3. കടൽ
  4. മഴ
 3. ആലം3

  1. നാ.
  2. അരിതാരം
  3. ഒരുതരം വിഷം, മഞ്ഞപ്പാഷാണം
 4. ആലം6

  1. നാ.
  2. ചീനക്കാരം
 5. ആലം5

  1. നാ.
  2. ലോകം
  3. ഭൂമി
 6. ആലം4

  1. നാ.
  2. പേഴുമരം
 7. അലം1

  1. അവ്യ.
  2. മതി എന്ന അവസ്ഥ, പര്യാപ്തി
  3. ശക്തി, ഭൂഷണം
  4. തടവ്
 8. അലം2

  1. നാ.
  2. തേളിൻറെയും മറ്റും വാൽമുന
  3. അരിതാരം
 9. അലം3

  1. അവ്യ.
  2. ഏറ്റവും
  3. വേണ്ടുവോളം, മതിയാവോളം, പൂർണമയി, മതി, വേണ്ട, നിർത്താം
  4. തക്കതായി
  5. ഭംഗിയായി
 10. അളം2

  1. അവ്യ.
  2. അളവിൽ, വരെ, അത്രകണ്ട്. ഉദാ: വേണ്ടുമളം = വേണ്ടുവോളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക