1. കൂണിക

  1. നാ.
  2. മൃഗത്തിൻറെ കൊമ്പ്
  3. വീണയിൽ കമ്പി മുറുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപകരണം, ആണി
 2. ഗുണിക

  1. നാ.
  2. വീക്കം, മുഴ, നീര്
  3. ഗുണവതി
 3. ഗണക

  1. വി.
  2. കണക്കുകൂട്ടുന്ന
  3. വലിയ തുകയ്ക്കു വാങ്ങിയ
 4. കണിക

  1. നാ.
  2. തുള്ളി
  3. പരമാണു, അണു, അൽപാംശം
  4. കൊച്ചരി, താവലരി
  5. ധാന്യമണി, നല്ലിട
 5. കണിക

  1. വി.
  2. ഏറ്റവും ചെറിയത്
 6. കാണിക്ക

  1. നാ.
  2. ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് സാധാരണയായി പണമായി നൽകുന്ന സംഭാവന
  3. രാജാക്കന്മാരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും മറ്റും കാണാൻപോകുമ്പോൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ദ്രവ്യം
 7. കാണുക

  1. ക്രി.
  2. തോന്നുക
  3. സമ്പാദിക്കുക
  4. നോക്കുക
  5. കണ്ണുകൊണ്ട് അറിയുക, ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുക
  6. വായിക്കുക
  7. സന്ദർശിക്കുക
  8. മറ്റുജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾകൊണ്ടറിയുക
  9. അനുഭവിച്ചറിയുക
  10. ദൃഷ്ടിയിൽപെട്ടമാതിരിയിലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവുക
  11. ഭാവനയിൽ ചിത്രീകരിക്കുക
  12. ബുദ്ധികൊണ്ടറിയുക, ആലോചിച്ചുമനസ്സിലാക്കുക
  13. അറിയ്യാത്തഒന്നിനെ അന്വേഷിച്ചെത്തുക
  14. മതിക്കുക, കണക്കാക്കുക
  15. മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തുക, ആലോചിച്ചറിയുക
  16. ആലോചിക്കുക, ചിന്തിക്കുക
  17. കരുതിയിരിക്കുക
  18. പരിഗണിക്കുക
  19. വിധിക്കുക, തീരുമാനിക്കുക
  20. ഉണ്ടായിരിക്കുക, സ്ഥിതിചെയ്യുക
  1. വ്യാക.
  2. ഒരു അനുപ്രയോഗം. ഉദാ: അങ്ങനെ ചയ്തുകാണണം, ചെയ്തുകാണും, പറഞ്ഞുകാണും. "കാണാത്ത ഉറുമ്പ് കണ്ണിനു നന്ന്" (പഴ.)
 8. കുണക

  1. നാ.
  2. കുണവായ്
 9. കുണക്

  1. -
  2. "കുണക്കുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 10. കുണക്ക്

  1. നാ.
  2. എതിർപ്പ്
  3. കിഴക്ക്
  4. വളവ്
  5. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു രോഗിയുടെ നില അപകടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക