1. ധാരകം

  1. നാ.
  2. വാഹനം
  3. ലഘുഭക്ഷണം
  4. പാത്രം, പെട്ടി
 2. തൃഖം

  1. നാ.
  2. ജാതിക്കായ്
 3. താരകം

  1. നാ.
  2. കണ്ണ്
  3. കൃഷ്ണമണി
  4. ഒരു മന്ത്രം
  5. നക്ഷത്രം
  6. പ്രണവം
  7. കടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്, തോണി, ചങ്ങാടം
  8. ഗദായുദ്ധത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക അടവ്
  9. ഉച്ചശ്രുതി (ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം)
 4. ത്രികം

  1. നാ.
  2. മൂന്നുകൂടിയത്
  3. തുടയെല്ലും നട്ടെല്ലും ചേർന്ന ഭാഗം
  4. മൂന്നുവഴികൾ ചേരുന്ന സ്ഥലം
 5. ത്രിഖം

  1. നാ.
  2. തകരം
  3. പച്ചനിറമുള്ള കക്കരിക്കായ്
 6. ദൃകം

  1. നാ.
  2. ദ്വാരം, വിടവ്
 7. ദ്രാഘം

  1. നാ.
  2. ദുർവാക്ക് പറയൽ (പ്ര.) ദ്രാഘവചസ്സ് = ചീത്തവാക്ക്
 8. തുരുക്കം1

  1. നാ.
  2. കുങ്കുമം
  3. കസ്തൂരി
 9. തുരുക്കം2

  1. നാ.
  2. തുരിക്കം
 10. ദോരകം

  1. നാ.
  2. ചരട്, തോൽവാറ്
  3. വീണക്കമ്പി മുറുക്കിക്കെട്ടാനുള്ള ചരട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക