1. ധൂത1

  1. വി.
  2. ഊതിജ്വലിപ്പിച്ച
  3. കുലുക്കപ്പെട്ട
  4. തള്ളിക്കളഞ്ഞ, നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട
  5. വിലയുരുത്തപ്പെട്ട
  6. താക്കീതു ചെയ്യപ്പെട്ട
 2. ധൂത2

  1. നാ.
  2. ഭാര്യ
 3. തുത്ത്3

  1. നാ.
  2. പൃഷ്ഠം
  3. സ്ത്രീയോനി
 4. തുദ

  1. നാ.
  2. ഒരു അവികസിതദ്രാവിഡഭാഷ
 5. തൂത

  1. നാ.
  2. ഊതനിറം
  3. ഒരുതരം കുടം
 6. തുത്ത്1

  1. നാ.
  2. തുത്തം
 7. ദൂത2

  1. വി.
  2. ദു:ഖിപ്പിക്കപ്പെട്ട, എരിക്കപ്പെട്ട
 8. ദൂത്

  1. നാ.
  2. ദൂതൻറെ കർത്തവ്യം, ദൂതൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ദൂതകർമം
  3. ദൂതൻകൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദേശം, ദൗത്യം
 9. ധുത

  1. വി.
  2. ഇളക്കപ്പെട്ട, ചലിപ്പിക്കപ്പെട്ട, ഇളക്കിമറിക്കപ്പെട്ട
  3. തള്ളിക്കളഞ്ഞ, ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ട
 10. ദൂത1

  1. വി.
  2. ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന, സന്ദേശമോ വൃത്താന്തമോ എത്തിക്കുന്ന, കൊണ്ടുപോകുന്ന, ചെന്നറിയിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക