1. നാടൻ

  1. വി.
  2. പരിഷ്കാരമില്ലാത്ത
  3. നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള
  1. നാ.
  2. നാട്ടിലുള്ളവൻ
  3. അപരിഷ്കൃതൻ. (പ്ര.) നാടൻമട്ട് = നാടൻ രീതി. നാടൻപാട്ട് = നാടോടിപ്പാട്ട്
 2. നടൻ

  1. നാ.
  2. ചാക്യാർ
  3. (നാടകം, നൃത്തം തുടങ്ങിയവയിൽ) അഭിനയിക്കുന്നവൻ
 3. നാടാൻ

  1. നാ.
  2. നാടാർ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവൻ
 4. നഡൻ

  1. നാ.
  2. വളയുണ്ടാക്കുന്നവൻ, വളച്ചെട്ടി
 5. കരിനാടകൻ, -നാടൻ, -നാടോൻ

  1. നാ.
  2. വലിയ പത്തിയും ഉഗ്രവിഷവുമുള്ള ഒരുജാതി മലമ്പാമ്പ്, കൃഷ്ണസർപ്പം. (പ.മ.)
 6. നെട്ടനെ

  1. വി.
  2. നീളത്തിൽ, പൊക്കത്തിൽ, നെടുകെ
 7. നെട്ടൻ

  1. നാ.
  2. പൊക്കമുള്ളവൻ
  1. വി.
  2. നെടിയ
 8. നഡിനി

  1. നാ.
  2. താമരപ്പൊയ്ക
 9. നാട്ടാന

  1. നാ.
  2. മെരുങ്ങിയ ആന, നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആന
 10. നിട്ടെന

  1. അവ്യ.
  2. ലംബമായി, നെട്ടനെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക