1. നാരക

  1. വി.
  2. നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച
 2. നരകി

  1. നാ.
  2. നരകം അർഹിക്കുന്നവൻ, പാപി
 3. നിരക്കെ

  1. അവ്യ.
  2. നിരക്കുമ്പോൾ
 4. നിരക്ക്

  1. നാ.
  2. നടപ്പുവില. (പ്ര.) വിലനിരക്ക്
 5. നിരഘ

  1. വി.
  2. പാപം ഒഴിഞ്ഞ, കുറ്റമില്ലാത്ത
 6. നീരുക

  1. ക്രി.
  2. നിവരുക
 7. നീരുക്ക്

  1. നാ.
  2. രോഗമില്ലാത്ത ആൾ
 8. നീരോഗ

  1. വി.
  2. രോഗമില്ലാത്ത
 9. നൂരുക

  1. ക്രി.
  2. വളവു തീരുക, മടക്കു നിവരുക
 10. നേരുക

  1. ക്രി.
  2. സത്യം ചെയ്യുക
  3. ദേവാലയങ്ങളിലും മറ്റും വഴിപാടുകൊടുക്കാമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുപറയുക
  4. ദേവനുവേണ്ടിയെന്നു മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു വളർത്തുക
  5. ഏതെങ്കിലും വ്രതം അനുഷ്ടിക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക. "നേരെടി മോളെ പൊന്നിൻ കുഴവി, കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം കണ്ടിട്ടല്ലേ" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക