1. പഥി2

  1. നാ.
  2. വഴി
  3. യാത്ര
  4. എത്താവുന്ന ദൂരം
  5. പ്രവർത്തനക്രമം
 2. പഥി1

  1. അവ്യ.
  2. വഴിയിൽ
 3. പാത്തി

  1. നാ.
  2. വെള്ളച്ചാൽ
  3. തോണി, മരത്തൊട്ടി
  4. ഓക് (ഓവ്)
  5. തോക്കിൻറെ പിടി
  6. ഓളത്തിൻറെ മധ്യെയുള്ള കുഴി. (പ്ര.) ഓളപ്പാത്തി, പാത്തികോരുക
 4. പാതി2

  1. വി.
  2. പതിക്കുന്ന, വിഴിക്കുന്ന
 5. പാതി1

  1. നാ.
  2. രണ്ടു സമഭാഗങ്ങളായി പകുത്തതിൽ ഒന്ന്
 6. പതി1

  1. നാ.
  2. ഭർത്താവ്
  3. പ്രഭു
  4. ഉടമസ്ഥൻ, യജമാനൻ
 7. പതി2

  1. നാ.
  2. പതുങ്ങിയിരിപ്പ്, ഒളി. (പ്ര.) പതിയിരിക്കുക = ചാടിവീഴാൻ തക്കവണ്ണം ഒളിച്ചിരിക്കുക. പതിവയ്ക്കുക = ചില സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിക്കുവാൻ (നിൽക്കുന്ന) ചെടിയുടെ തണ്ടുതന്നെ മണ്ണിൽ പതിച്ചുവയ്ക്കുക
 8. പതി3

  1. നാ.
  2. നഗരം
  3. മലകളിൽ പാർക്കാനുള്ള സ്ഥലം
  4. കുടിയിരിപ്പ്, ഗൃഹം
  5. നാട്, ഭൂമി
 9. പതി4

  1. -
  2. "പതിയുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 10. പത്തി1

  1. നാ.
  2. വരാന്ത
  3. വരി, നിര, വകുപ്പ്
  4. ആനയുടെ നടപ്പ്
  5. അരിമാവ് ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് കുറുക്കി തുണിയിൽ പുരട്ടിയത്
  6. തൂണുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലം. (പ്ര.) ഓലപ്പത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക