1. പാടല2

  1. നാ.
  2. പശു
  3. ദുർഗാദേവി
  4. പാതിരിമരം
  5. ചെമന്നപാച്ചോറ്റി
  6. ചെമന്ന കല്ലുപതിച്ച ഒരിനം വള
 2. പാടല1

  1. വി.
  2. ഇളംചെമപ്പുനിറമുള്ള
 3. പടല

  1. നാ.
  2. വാഴക്കുലയിലെ കായ്കളുടെ നിര
  3. വയലിൽ കട്ട നിരത്താനുള്ള പല്ലിത്തടി
  4. നിര, കൂട്ടം
  5. കിങ്ങിണികൾ കോർത്തത്
  6. ചീർപ്പ്
 4. പടൽ1

  1. നാ.
  2. പടർപ്പ്
  3. നിരപ്പില്ലാത്ത പല്ലിത്തടി
  4. പടങ്ങ്, സസ്യങ്ങൾക്കു പടരാനുള്ള പന്തൽ
 5. പടൽ2

  1. -
  2. നാമരൂപം.
 6. ഏലപ്പൂട്ടിൽ, -പ്പിട്ടിൽ

  1. നാ.
  2. ഏലക്കായ്, ഏലത്തരി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തോട്
 7. കത്തിപിട്ടൽ, -പുട്ടൽ

  1. നാ.
  2. ചെത്തുകാർ കത്തി സൂക്ഷിക്കുന്ന കൂട്, തേറുകൂട്
 8. പറ്റൽ

  1. നാ.
  2. തേമൽ
 9. പാറ്റൽ

  1. -
  2. നാമരൂപം.
 10. പട്ടേൽ

  1. നാ.
  2. അധികാരി
  3. പാർവത്യകാർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക