1. പാപ

  1. വി.
  2. ദുഷ്ടതയുള്ള, ദോഷകാരിയായ
  3. അശുഭമായ
 2. പപു1

  1. വി.
  2. വളർത്തുന്ന
 3. പപു2

  1. നാ.
  2. വളർത്തമ്മ
 4. പപ്പ്

  1. നാ.
  2. തൂവൽ (പക്ഷികളുടെ വലിയ തൂവലുകൾക്കിടയിൽ ഉടലിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയ മൃദുവായ തൂവൽ)
  3. സാദൃശ്യം. (പ്ര.) പപ്പും ചിറകും. പപ്പുപറിക്കുക = കഷ്ടപ്പെടുത്തുക
 5. പാപി

  1. നാ.
  2. കാട്ടാളൻ
  3. പാപംചെയ്യുന്നവൻ (സ്ത്രീ.) പാപിനി
 6. പാപ്പാ

  1. നാ.
  2. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ തലവൻ, മാർപ്പാപ്പാ
 7. പീപ്പ

  1. നാ.
  2. ഒരു വലിയ പാത്രം, വീപ്പക്കുറ്റി (തടി തകരം മുതലായവകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്)
  3. പൈപ്പ്
 8. പീപ്പി

  1. നാ.
  2. "പീ പീ" എന്നു ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത്, ഊത്തുകുഴൽ
 9. പൂപ്പ1

  1. നാ.
  2. പൂപ്പൽ, നനവുള്ള സാധനങ്ങളിൽ വരുന്ന വെളുത്തനിറം. ചില വസ്തുക്കൾ ഇരുന്നു പഴകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറഭേദം
  3. ആർത്തവം
 10. പൂപ്പ്2

  1. നാ.
  2. വിളവ്. ഉദാഃ കുറുമ്പുപ്പൂകൃഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക