1. പാരദം

  1. നാ.
  2. "മറുകരകൊടുക്കുന്നത്, രോഗത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നത്", ഒരു ധാതു, രസം
 2. പ്രാഥം

  1. നാ.
  2. ഭയം
  3. കുഴി
  4. പഴന്തുണി
  5. ഗർഭത്തിലെ പ്രജ
  6. കടിപ്രദേശം (പുരുഷൻറെ ആസനം)
  7. അശ്വഭ്രമണം
  8. പന്നിയുടെ മൂക്കും വായും
  9. കുതിരയുടെ മൂക്ക്
 3. പൃഥം

  1. നാ.
  2. ഉള്ളങ്കൈ
  3. ഒരുപിടി
 4. പ്രതം

  1. നാ.
  2. ശവം
  3. ദുർദേവത
  4. മരിച്ചവരുടെ ജീവൻ, പരേതാത്മാവ് (ശവസംസ്കാരത്തിനുമുമ്പുള്ള ആത്മാവ്)
  5. പിണം
 5. പ്രാതം

  1. നാ.
  2. നെയ്ത തുണി
 6. പരാദം

  1. നാ.
  2. മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ച് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നത്
 7. പൊരുത്തം

  1. നാ.
  2. ആശീർവാദം
  3. ചേർച്ച, സന്ധി
  4. രണ്ടു ജാതകങ്ങൾതമ്മിൽ യോജിക്കുക
 8. പരേതം

  1. നാ.
  2. മരിച്ചവൻറെ ആത്മാവ്
 9. പൂരിതം

  1. വി.
  2. നിറയ്ക്കപ്പെട്ട
 10. പൂർത്തം

  1. നാ.
  2. കിണർ കുളം നടക്കാവ് മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന സത്കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക