1. പേശി1

  1. നാ.
  2. ഓടക്കുഴൽ
  3. മുട്ട്
  4. ഇന്ദ്രൻറെ വജ്രായുധം
  5. മാഞ്ചി
  6. ചെരിപ്പ്
  7. മേഘനാദം
  8. മാംസപിണ്ഡം
  9. ആയുധങ്ങളുടെ ഉറ
  10. തൊണ്ട്
  11. തുഷം
 2. പേശി2

  1. നാ.
  2. തുണി
  3. പുടവ
 3. പേഷി

  1. നാ.
  2. ഇടിവാൾ
  3. വൈരം
 4. പശ

  1. നാ.
  2. ശക്തി
  3. ലാഭം
  4. രണ്ടുവസ്തുക്കളെ കൂട്ടിയൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
  5. എണ്ണപോലെ വഴുതുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വസ്തു. ഉദാഃ പശമണ്ണ്
  6. ആർദ്രത, ദയ
 5. പാഷാ

  1. നാ.
  2. പ്രഭു, രാജാവ്
 6. പാശി3

  1. നാ.
  2. പായൽ
 7. പൗഷി

  1. നാ.
  2. പുഷ്യമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ്
 8. പിശി

  1. നാ.
  2. ചോറ്
  3. കടങ്കഥ
  4. കള്ളം
 9. പാശി1

  1. നാ.
  2. ചൂതുകരു
  3. കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടുന്ന ഒരുതരം ആഭരണം
 10. പശു

  1. നാ.
  2. പരമാത്മാവ്
  3. അഗ്നി
  4. ജീവൻ
  5. ഭോഷൻ
  6. മൃഗം
  7. ഒരു നാൽക്കാലി മൃഗം, ഗോവ്, ഗോജാതിയിലെ പെണ്ണ്
  8. യാഗത്തിൽ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന ജീവി
  9. അധമൻ, മൃഗതുല്യൻ
  10. ഭയന്നവൻ, ഭീരു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക