1. പ്യാന

  1. നാ.
  2. തടിച്ച
 2. പയൻ1

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃക്ഷം, പയിൻ
 3. പയൻ2

  1. നാ.
  2. ഫലം പ്രയോജനം
 4. പയ്യൻ

  1. നാ.
  2. ആൺകുട്ടി, ബാലൻ
 5. പയ(ൻ)

  1. നാ.
  2. പശ, കറ
 6. പായന

  1. നാ.
  2. കുടിപ്പിക്കൽ
 7. പയ്യാന, -നി

  1. നാ.
  2. പയ്യാഞ്ഞലി
 8. പിയാനോ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം വാദ്യം
 9. പേയൻ

  1. നാ.
  2. നിസ്സാരൻ
  3. കുലയിൽ വളരെ കുറച്ചു കായുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം വാഴ
 10. പൈയൻ

  1. നാ.
  2. പയ്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക