1. പ്രപ

  1. നാ.
  2. കിണറ്
  3. തണ്ണീർപ്പന്തൽ, പാനീയശാല
 2. പ്രാപ

  1. ക്രി.
  2. (പ്ര. ഉപസർഗംചേർന്ന ആപ് ധാതുവിൻറെ ലിട് ഭൂതകാലം) പ്രാപിച്ച
 3. പിരിപ്പ്

  1. നാ.
  2. ശേഖരിക്കൽ. ഉദാഃ പണംപിരിപ്പ്
  3. ഇഴകൾ മുറുക്കി കയറോ ചരടോ നിർമ്മിക്കൽ
  4. മുറുക്കൽ, മുറുക്കിക്കയറ്റൽ (പിരിയാണിമുതലായവ)
 4. പരപ്പ്

  1. നാ.
  2. കടൽ
  3. വിസ്താരം
  4. പ്രചാരം
 5. പരിപ്പ്

  1. നാ.
  2. തൊലികളഞ്ഞപയറ്, അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറി
  3. ധാന്യത്തിൻറെയും വിത്തുകളുടെയും അകത്തുള്ള ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ വസ്തു (ഉദാഃ തേങ്ങാപ്പരിപ്പ്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഇത്യാദി)
 6. പൊരിപ്പ്

  1. നാ.
  2. വറുപ്പ്
  3. അടർന്നുപോകൽ
 7. പറപ്പ്

  1. നാ.
  2. പറക്കൽ
  3. (ആല) അമ്പരപ്പ്, പരിഭ്രമം
 8. പൊറുപ്പ്

  1. നാ.
  2. ക്ഷമ
  3. രക്ഷ
  4. ആശ്വാസം
  5. രോഗശമനം
  6. ചുമതല
  7. പൊറുതി
 9. പേർപ്പ്

  1. നാ.
  2. പകർപ്പ്
  3. ബാധയൊഴിക്കൽ
 10. പറിപ്പ്

  1. നാ.
  2. കൊള്ള
  3. പറിക്കൽ, ശേഖരിക്കൽ (കായും മറ്റും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക