1. ബാല2

  1. നാ.
  2. കറ്റാർവാഴ
  3. ചിറ്റേലം
  4. പതിനാറുവയസ്സിനുതാഴെ പ്രായമുള്ളവൾ
  5. വൈശ്രവണൻറെ പുത്രി
  6. കുറുഞ്ഞി
 2. ബാല1

  1. വി.
  2. അറിവില്ലാത്ത
  3. അധികം പ്രായമാകാത്ത
 3. ബല2

  1. നാ.
  2. ഒരു മന്ത്രം
  3. കരിങ്കുറിഞ്ഞി
  4. പുഴമുഞ്ഞ
  5. വിഴാൽ
  6. കുറുന്തോട്ടി
 4. ബല1

  1. വി.
  2. ശക്തിയുള്ള
 5. ബലേ

  1. വ്യാ.
  2. വളരെ കേമം, കൊള്ളാം
 6. ബാലി

  1. നാ. പുരാണ.
  2. ഒരു വാനര രാജാവ്
 7. ബില്ല

  1. നാ.
  2. വില്ല
 8. ബിൽ

  1. നാ.
  2. നിയമത്തിൻറെ കരട്
  3. ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിക്കൊടുക്കുന്ന ചീട്ട് (ഉദാഃ ശമ്പളബിൽ)
  4. സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ വിലപറ്റിയെന്നു കാണിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന രസീത്
 9. ബുലി

  1. നാ.
  2. പേടി, ഭയം
 10. ബെൽ

  1. നാ.
  2. മണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക