കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. ഊന

  സം.

   • വി. ചെറിയ
   • വി. അല്പമായ, കുറഞ്ഞ, ആവശ്യത്തിനു മതിയാകാത്ത, എണ്ണത്തില്‍ കുറവുള്ള
   • വി. അംഗഭംഗം വന്ന
   • വി. താണ, ഗുണം കുറഞ്ഞ, നിന്ദ്യമായ
   • വി. കുറഞ്ഞ, കുറവുള്ള (സംസ്കൃതസംഖ്യകളോട് ചേര്‍ത്തുപ്രയോഗം). ഉദാ: ഏകോനവിംശതി = വിംശതിയില്‍ (ഇരുപതില്‍) നിന്ന് ഒന്നുകുറവ്
 2. ഉന്‍

  പ.മ.

   •   മധ്യമപുരുഷസര്‍വനാമത്തിന്‍റെ പ്രാതിപദികരൂപം. നിന്‍, നുന്‍, ഉന്‍, ഉന്നൈ, ഉന്നോടു, ഉനക്കു, ഉന്നാല്‍, ഉനതു (ഉന്‍-അതു), ഉങ്കള്‍, ഉങ്കളൈ ഇത്യാദിരൂപങ്ങള്‍.
 3. ഉന്-

  സം. < ഉദ്

   •   അനുനാസികങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പില്‍ "ഉദ്" എന്ന ഉപസര്‍ഗം കൈക്കൊള്ളുന്ന രൂപം.
 4. ഊന്‍

   • നാ. മോണ, വായ്ക്കുള്ളില്‍ പല്ല് ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഭാഗം
   • നാ. നഖത്തിന്‍റെ ചുവട്, നഖത്തിനുചുറ്റുമുള്ള മാംസളഭാഗം
   • നാ. മുറിവ് ഉണങ്ങുമ്പോള്‍ അതിനുചുറ്റും പൊന്തിവരുന്ന മാംസഭാഗം. (ത. ഊന്‍ = ഇറച്ചി)
X