1. ധനം

   • നാ. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തു സ്വത്ത് സ്ഥാവരജംഗമങ്ങള്‍ പണം നിധി
   • നാ. കൈവശമുള്ള വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍, സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുവാന്‍ ഉതകുന്ന പദാര്‍ഥങ്ങള്‍
   • നാ. മുടക്കുമുതല്‍, മറ്റുവസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്ന പണവും സാമഗ്രികളും
 2. തനം, തരം

   • നാ. അവസ്ഥ, സ്വഭാവം. ഉദാ: കള്ളത്തനം, വേണ്ടാതനം, പോക്രിത്തരം, കള്ളത്തരം
 3. താനം1

   • സംഗീ. രാഗാലാപത്തിലെ ഒരരംഗം
   • നാ. സ്വരങ്ങളുടെ വിസ്താരം
   • നാ. സ്വരമൂര്‍ച്ഛനകളില്‍ ഏതെങ്കിലും സ്വരമോ സ്വരങ്ങളോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ക്രമം തെറ്റിവരുകയോ ചെയ്യുന്നത്
   • നാ. രാഗാലാപത്തിനിടയില്‍ "തം ത ത ആനം" എന്നിങ്ങനെ ആലപിക്കുന്നത്
   • നാ. നൂല്‍
   • നാ. പരപ്പ്. (പ്ര.) താനം പാടുക = രാഗവിസ്താരം നടത്തുക
 4. താനം2

   • നാ. ദാനം. ഉദാ: പട്ടത്താനം
 5. ദാനം

   • നാ. രക്ഷ
   • നാ. ഛേദനം
   • നാ. കൊടുക്കല്‍
   • നാ. ആനയുടെ മദജലം
   • നാ. ഔദാര്യം
   • നാ. വിതരണംചെയ്യല്‍
   • നാ. കൈമാറല്‍
   • നാ. കൊടുത്തവസ്തു
   • നാ. ചതുരുപായങ്ങളില്‍ രണ്ടാമത്തേത്
 6. ധാനം

   • നാ. ഇരിപ്പിടം
   • നാ. പാത്രം
   • നാ. പോഷണം
X