കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. നന1

   •   "നനയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 2. നന2

  നനയ്ക്കുക

   • നാ. നനയ്ക്കല്‍
   • നാ. ഈര്‍പ്പം
 3. നാനാ

   • അവ്യ. പലവിധത്തിലുള്ള, പലതായ, അനേകമുള്ള, ശിഥിലമായ, കൂട്ടം പിരിഞ്ഞ
X