1. അമര1

  1. വി.
  2. മരണമില്ലാത്ത
 2. അമര3

  1. നാ.
  2. ചിറ്റമൃത്
  3. അമരാവതി, ഇന്ദ്രനഗരി
  4. പൊക്കിൾക്കൊടി
  5. ഗർഭപാത്രം
  6. തൂണ്
  7. ചതുരക്കള്ളി
  8. കരിങ്കറുക
  9. ആറ്റുപേരാൽ
  10. വലിയ അമരി, മഹാനീലി
  11. ഒരു വന്യ വൃക്ഷം, തേക്കിട
  12. ചെറിയകാട്ടുവെള്ളരി
 3. അമര2, അവര

  1. നാ.
  2. പയർവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി
 4. അമര്

  1. നാ.
  2. അമർ
 5. അമാര

  1. വി.
  2. മരണമില്ലാത്ത
 6. അമറ്

  1. നാ.
  2. കല്പന, ആജ്ഞ
 7. അമർ3

  1. -
  2. "അമർകുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 8. അമരി

  1. നാ.
  2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി
  3. ദേവസ്ത്രീ
 9. അമർ1

  1. -
  2. "അമരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 10. അമർ2

  1. -
  2. "അമറുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക